جزوه مهندسی رودخانه دکتر علی سلاجقه رایگان

جزوه مهندسی رودخانه دکتر علی سلاجقه

در بحث های آبی استفاده نکردن از مدل اشتباه است و جایگاه ویژه ای در مهندسی آب دارد. مدیریت جامع حوزه آبخیز مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب مدیریت جامع شامل از مرحله تشکیل آب تا بعد از مصرف [...]

دانلود
جزوه تحلیل سازه ها دکتر محمد میرحسینی رایگان

جزوه تحلیل سازه ها دکتر محمد میرحسینی

دانلود جزوه تحلیل سازه ها دکتر محمد میرحسینی تعریف سازه :مجموعه ای از عضو های متصل به هم است که برای تحمل  انتقال نیرو و پایداری در برابر بارهایی که به آن طرد می شود رخنه شده است. برای پایداری یک [...]

دانلود
جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی رایگان

جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی

دانلود جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري: ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﻓﻨﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻫﻨﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻮأم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻄﺢ ۱ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض آن [...]

دانلود
جزوه ماشین آلات ساختمانی محسن مهدی زاده رایگان

جزوه ماشین آلات ساختمانی محسن مهدی زاده

عملیات خاکی عملیات خاکی عبارتست از تغییر شکل و جابجایی مواد سطح زمین مواد عملیات خاکی: تمام مواد موجود در پوسته زمین را می توان به دو گروه سنگ و خاک تقسیم کرد. مهندسان اجرا بیشتر به خواصی از خاک [...]

دانلود
جزوه مهندسی پی استاد رحیمی رایگان

جزوه مهندسی پی استاد رحیمی

دیوارهای حائل :فشارهای جانبی خاک توسط دیوارهای حائل تحمل میشود. دیوار حائل در اغلب مواردبتنی میباشد. برای نگهداری جداره ی شیروانی خاک ریز از دیوارهای حائل استغاده میشود.دیوار حائل در سه وضعیت زیر [...]

دانلود
پاورپوینت معرفی انواع مهاربندها با شکل رایگان

پاورپوینت معرفی انواع مهاربندها با شکل

کشور ایران به عنوان یکی از زلزله خیز ترین کشورهای دنیا بر روی کمربند زلزله قرار دارد و همواره شاهد زلزله های مخرب فراوانی بوده که باعث ازبین رفتن سرمایه های جانی و مالی فراوانی شده است.انسانها با [...]

دانلود