کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان رایگان

کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان

کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ، ﻧﻘﺸﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ [...]

دانلود
کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي رایگان

کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي

کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي شرح کتاب: عنوان اولين کتاب منتشر شده در قالب کارتون که توسط ابوالفضل محترمی هنرمند معتبر کارتونیست کشورکه به مناسبت ۹۰ سالگی راه آهن به سفارش روابط عمومی رراه [...]

دانلود
کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى رایگان

کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى

کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى در ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺗﻌﺪادي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ ، [...]

دانلود
کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد رایگان

کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد

کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد توضیح کتاب: در فصل نخست کتاب، مخاطبان با وسایل حمل و نقل و پیدایش راه‌آهن در دنیا و نیز چگونگی احداث آن در ایران آشنا می‌شوند. در فصل دوم به بخشی از مقررات [...]

دانلود
کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده رایگان

کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده

کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده در کتاب حاضر، سیستم ترمز لکوموتیوهای ایران به‌صورت کلی دسته‌بندی و موردبحث قرار گرفته است. سیستم ترمز هوایی لکوموتیوها مبنای یکسانی دارد و تنها تجهیزات آن‌ها [...]

دانلود