پایان نامه تعيين ارتباط بين کيفيت خدمات، رضایتمندی و تمایل حضور مشتریان باشگاه های رزمی شهرستان بهبهان

تاریخ انتشار
19 بهمن 1397
دسته بندی
تعداد بازدید
440 بازدید
رایگان

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل حضور مشتریان باشگاههای هنرهای رزمي
شهرستان بهبهان بود. روش تحقیق، از نوع همبستگي بوده و جامعه آماری شامل کلیه باشگاههای هنرهای رزمي
شهرستان بهبهان بود. به دلیل ماهیت جامعه آماری از نمونهگیری تصادفي طبقهایي استفاده شد. نمونه مورد نظر با
استفاده از جدول مورگان تعداد 234 نفر انتخاب شد. ابتدا تعداد 10 باشگاه از بین باشگاه های هنرهای رزمي بهبهان
انتخاب شد، سپس به نسبت تعداد ورزشکاران هر باشگاه، پرسشنامه بین آنها پخش و جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل
آماری بر اساس 209 پرسشنامه انجام شد. جهت جمع آوری داده های این پژوهش از سه پرسشنامهی یي چین لیو
)بخش های کیفیت خدمات و رضایتمندی(، سي جون لیم )بخش تمایل حضور( و اولیور)بخش رضایتمندی کلي(
استفاده شد. اعتبار صوری و محتوایي پرسشنامهها توسط نظرات متخصصان و پس از اجرای یک مطالعه راهنما، با
استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایي آنها به ترتیب،کیفیت خدمات ) 902 )/ 0 ، رضایتمندی) 933 / 0 (، تمایل حضور
( 869 / 0 ( و رضایتمندی کلي با ) 725 / 0( مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی و به
کمک نرم افزار لیزرل روایي سازه پرسشنامههای مذکور مورد تأیید قرار گرفت. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف،
نرمال بودن توزیع متغیرها را نشان داد. بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و آمار استنباطي شامل
ضریب همبستگي پیرسون و روش معادلات رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که بین
کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در باشگاه های رزمي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین
کیفیت خدمات و تمایل حضور و رضایتمندی و تمایل حضور مشتریان در باشگاه های رزمي نیز رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد. طبق یافتههای تحقیق تمامي مؤلفههای کیفیت خدمات پیشبینهای معناداری برای رضایتمندی
ميباشند. اطمینان بیشترین و همدلي کمترین میزان تأثیر را بر رضایتمندی مشتریان داشتهاند. طبق یافتههای تحقیق،
به طور کلي تأثیر هر دو متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی بر تمایل حضور مشتریان افزاینده ميباشد. از این دو
متغیر، رضایتمندی پیشبین قویتری برای تمایل حضور مشتریان است.همچنین تمامي مؤلفههای کیفیت خدمات
پیشبینهای معناداری برای تمایل حضور ميباشند. از بین این مؤلفهها اطمینان بیشترین و ملموس بودن کمترین
میزان تأثیر بر تمایل حضور داشتند. در بین مؤلفههای رضایتمندی رضایت از تجهیزات بیشترین میزان تأثیر و
رضایت از راحتي کمترین میزان تأثیر بر تمایل حضور داشتند.

 

مشخصات فایل:
عنوان:  تعيين ارتباط بين کيفيت خدمات، رضایتمندی و تمایل حضور مشتریان باشگاه های رزمی شهرستان بهبهان
مولف: علی آقایی
ویرایش:
ترجمه:
تعداد صفحات: 129
زبان: فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *