رایگان

جزوه درس ارتعاشات دکتر حق پناهی

دینامیک شاخه‌ ای از علم فیزیک است که حرکت مواد تحت نیروی وارد شده به آنها را مورد بررسی قرار می ‌دهد. ارتعاشات یا نواسانات به شاخه‌ای از دینامیک اشاره دارد که در آن یک سیستم، تحت نیرویی نوسانی، [...]

دانلود