کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان رایگان

کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان

کتاب مدیریت ترافیک و بهره برداری راه آهن از دکتر محمدزاده و مهندس یلداشخان ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮ، ﻧﻘﺸﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ [...]

دانلود
کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي رایگان

کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي

کتاب قطار به خیر از ابوالفضل محترمي شرح کتاب: عنوان اولين کتاب منتشر شده در قالب کارتون که توسط ابوالفضل محترمی هنرمند معتبر کارتونیست کشورکه به مناسبت ۹۰ سالگی راه آهن به سفارش روابط عمومی رراه [...]

دانلود
کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى رایگان

کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى

کتاب الکتروموتور و ژنراتورهای GM از مهندس على اکبر احمد آبادى و سید رسول مهدوى در ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺗﻌﺪادي ﻟﻜﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺖ ، [...]

دانلود
کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد رایگان

کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد

کتاب آموزش سوزنبانی از ناصر مجیدی فرد توضیح کتاب: در فصل نخست کتاب، مخاطبان با وسایل حمل و نقل و پیدایش راه‌آهن در دنیا و نیز چگونگی احداث آن در ایران آشنا می‌شوند. در فصل دوم به بخشی از مقررات [...]

دانلود
کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده رایگان

کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده

کتاب ترمز زیمنس از سیروس تقی زاده در کتاب حاضر، سیستم ترمز لکوموتیوهای ایران به‌صورت کلی دسته‌بندی و موردبحث قرار گرفته است. سیستم ترمز هوایی لکوموتیوها مبنای یکسانی دارد و تنها تجهیزات آن‌ها [...]

دانلود
جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی رایگان

جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی

دانلود جزوه تایپ شده نقشه برداری مهندس پناهی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري: ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺎ ﻓﻨﻮن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﻫﻨﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻮأم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺳﻄﺢ ۱ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض آن [...]

دانلود
کتاب آنالیز و طراحی سازه های بتن 8800 تومان

کتاب آنالیز و طراحی سازه های بتن

معرفی: سازه بتنی سازه‌ای است که در ساخت آن از بتن یا به‌طور معمول بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و پولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت [...]

دانلود