کتاب نسبی‌گرایی

تاریخ انتشار
26 خرداد 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
286 بازدید
رایگان

کتاب نسبی‌گرایی

نســبی گرایی اخلاقــی معمــولا ســه مدعــا دارد: اخــلاق تغییــر می کنــد، ذهنــی و فــردی اســت. بنابرایــن بــرای نســبی گرا اخــلاق بــا گــذر زمــان تغییــر می کنــد. همچنیــن هیــچ چیــز خــوب یــا بــدی وجــود نــدارد، افــکار مــا اســت کــه چیــزی را خــوب یــا بــد می کنــد. اخــلاق فــردی اســت یعنــی بــرای هــر کــس تفــاوت می کنــد. مطلق گرایــی اخلاقــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اصــول اخلاقــی تغییرناپذیــر، عینــی و جهانــی وجــود دارنــد. در ادامــه بــه نقــد نســبی گرایی فرهنگــی کــه از موضــع مــورد اقبــال نســبی گرایان اخلاقــی اســت، می پردازیــم. نســبی گرایی فرهنگــی مدعــی اســت انسان شناســان و جامعه شناســان دریافته انــد کــه نســبی گرایی اخلاقــی نــه تنهــا یــک نظریــه نیســت بلکــه یــک واقعیــت تجربــی اســت. جوامــع و فرهنگ هــای متفــاوت ارزش هــای اخلاقــی متفاوتــی دارنــد. در فرهنــگ اســکیمو کشــتن افــراد مســن از نظــر اخلاقــی مجــاز اســت، ولــی در آمریــکا ایــن کار غیراخلاقــی اســت. می تــوان مثال هــای زیــادی از ایــن قبیــل تفاوت هــا یافــت.

اطلاعات فایل
عنوان: کتاب نسبی‌گرایی
مترجم:زهیر باقری 
تعداد صفحه:202
زبان: فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *