کتاب رهبری از سر الکس فرگوسن
18,000 تومان

کتاب رهبری از سر الکس فرگوسن ین کتاب نتیجه گفتگوهای متعددی بین مایکل موریتز و سر الکس فرگوسن است که موضوعات زیادی […]