مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير رایگان

مقاله مدل يابي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل كاركنان با نقش تعديلگر قاطعيت مدير

این تحقیق با هدف بررسي رابطه استرس شغلي و قصد ترك شغل با نقش تعديلگـر قاطعيـت مـدير و  تأثير قصد ترك شغل بر برنامهريزي نيروي انساني انجام شده است. جامعه آماري، كاركنـان بانـكهـاي  شهر فريمان، [...]

دانلود
مقاله رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی رایگان

مقاله رویکردی نو در بازتعریف جغرافیای سیاسی

فهم جغرافیای سیاسی، مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا و سیاست است. از زمان طرح دانش‌واژة جغرافیای سیاسی، از این علم تعاریف و تفاسیر مختلفی ارائه شده است که اغلب آن­ها تابع پارادایم حاکم و تخصص مفسران [...]

دانلود
مقاله تبیین مدل آموزش هنر از طریق پژوهش در دست ساخته ها مبتنی بر ادغام رویکردهای آموزشی، مطالعه موردی دست دوخته ها رایگان

مقاله تبیین مدل آموزش هنر از طریق پژوهش در دست ساخته ها مبتنی بر ادغام رویکردهای آموزشی، مطالعه موردی دست دوخته ها

از مهم‌ترین چالش­ها در آموزش هنر معاصر، ابداع و طرح‌ریزی برنامه‌هایی است که بتواند در مسیرهای جذاب، خلاقانه و در عین حال ساختارمند، دانش­ آموزان را در مقاطع آموزشی مختلف، به‌ویژه دوره­های متوسطه، [...]

دانلود
مقاله پژوهش میان رشته ای در هنر با رویکرد هرمنوتیکی هیرش (مورد پژوهشی تحلیل هنر نگارگری، نگاره یوسف و زلیخا) رایگان

مقاله پژوهش میان رشته ای در هنر با رویکرد هرمنوتیکی هیرش (مورد پژوهشی تحلیل هنر نگارگری، نگاره یوسف و زلیخا)

هنر یکی از حوزه‌های پیچیده و مبهم فعالیت‌های بشری است، تولید امر هنری و شناخت علمی از آن دو مقوله متفاوت هستند، به همین سبب مطالعات هنر، مستلزم نگاهی میان‌رشته‌ای است تا بتوان تخیل خلاق هنری را [...]

دانلود
مقاله ارزیابی اثربخشی گرافیک محیطی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه با رویکرد ترغیب محور مطالعه موردی: ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند بین دانش آموزان ابتدایی رایگان

مقاله ارزیابی اثربخشی گرافیک محیطی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه با رویکرد ترغیب محور مطالعه موردی: ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند بین دانش آموزان ابتدایی

چکیده: فرهنگ هر جامعه نشانه ميزان رشد و تعالي معنوي آن جامعه است. بر همين اساس گرافيک محيطي به منزله شاخه اي جديد از هنرهاي کاربردي در کنار کاربردهاي متنوعي که دارد، از طريق ايجاد ارتباط تصويري [...]

دانلود
مقاله کاهش بی تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازماني تواناساز رایگان

مقاله کاهش بی تفاوتی سازمانی در پرتو توسعه ساختار سازماني تواناساز

چکیده: در راستاي ارتقاي برايندهاي فردي و سازماني، رويکرد بهسازي منابع انساني از راهبردهاي مختلفي بهره برده است. موضوع توجه به بي تفاوتي سازماني و کاوش راهبردها و سازوکارهايي جهت کاهش اين پديده [...]

دانلود
مقاله چگونگی شکل گیری حس مکان در کودکان رایگان

مقاله چگونگی شکل گیری حس مکان در کودکان

چکیده: حس مکان، عاملي است که در شکل گيري هويت انسان تاثير به سزايي دارد. بخش مهمي از هويت هر فرد در دوران کودکي و با توجه به تصويرهاي ذهني و خاطرات جمعي و مکاني وي پايه ريزي مي شود، به گونه اي که [...]

دانلود