کتاب مجموعه اشعار شانزده دفتر از احمد شاملو رایگان

کتاب مجموعه اشعار شانزده دفتر از احمد شاملو

این کتاب شامل هفده دفتر شعر شاملو، از سالهای ۱۳۲۳-۱۳۷۸هجری شمسی است. این کتاب که در گذشته به صورت مجموعه دو جلدی منتشر شده بود، در ویرایش جدید باهم ترکیب شده و در قالب یک کتاب منتشر شده است. برای [...]

دانلود