کتاب رهبری از سر الکس فرگوسن 8800 تومان

کتاب رهبری از سر الکس فرگوسن

کتاب رهبری از سر الکس فرگوسن ین کتاب نتیجه گفتگوهای متعددی بین مایکل موریتز و سر الکس فرگوسن است که موضوعات زیادی را دربرمیگیرد. موضوعاتی که به گفته الکس فرگوسن، بعضی از آن ها حتی مورد توجه او [...]

دانلود