جزوه حسابداری شرکتها غلامحسین دوانی رایگان

جزوه حسابداری شرکتها غلامحسین دوانی

حسابدارى، رکن اصلى نظام اطلاعرسانى مالى و اقتصادى هر جامعه بهشمار مىرود رىاست محترم جمهورى در پىام مورخ ۱۳۸ /۶/٢به اولىن مجمع جامعه حسابداران رسمى اىران فرمودند: پاسخگوىى در عرصه اقتصاد و در هر [...]

دانلود