جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر شکریه رایگان

جزوه درس مقاومت مصالح ۱ دکتر شکریه

این درس به تحلیل و طراحی ماشین های گوناگون و سازه های بارور می پردازد. برای تحلیل و طراحی یک سازه مشخص نیازمند محاسبه تنش ها و تغییر شکل های ایجاد شده در آن هستیم که در درس مقاومت مصالح این موارد [...]

دانلود