رایگان

معرفی معادله دیفرانسیل : عبارت است از رابطه ای بین تابع y و متغیر x و مشتقات متوالی تابع تا مرتبه ی […]