کتاب فقط منم که از زادی اسمیت

کتاب فقط منم که از زادی اسمیت

دسته بندی:

قیمت: رایگان

تعداد نمایش: 10 نمایش

حجم فایل: 91.03K

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 7 آوریل 2021

به روز رسانی در: 7 آوریل 2021

کتاب فقط منم که از زادی اسمیت

زدي اﺳﻤﯿﺖ رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ ۲۳  ﺳﺎﻟﻪ ي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ رﻣﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه، ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. زدي ﮐﻪ ﻣﺎدرش اﻫﻞ ﺟﺎﻣﺎﯾﯿﮑﺎ و ﭘﺪرش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ﺧﻮد “دﻧﺪان ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ” را در ﺳﺎل ۲۰۰۲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد، رﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﻓﺮوش ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﻪرو ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺪ هي ﭼﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺪ. دوﻣﯿﻦ رﻣﺎن او “اﻣﻀﺎءﺟﻤﻊﮐﻦ” در ﺳﺎل ۲۰۰۲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ، و آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮش “درﺑﺎره ي زﯾﺒﺎﯾﯽ” ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪه ي ﺟﺎﯾﺰه ي “آرﻧﺞ” ﺑﺮاي ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

 

اطلاعات فایل
عنوان: کتاب فقط منم که
مولف: زادی اسمیت
مترجم: خجسته کیهان
تعداد صفحات: ۱۴
زبان: فارسی

دانلود این اثر:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود همچنین برایتان ایمیل خواهد شد.

رایگان – خرید

در مورد این اثر نظر دهید