کتاب رامایانا اثر وال میکی ، تلسی داس رایگان

کتاب رامایانا اثر وال میکی ، تلسی داس

کتاب رامایانا اثر وال میکی و تلسی داس این اثر کهن ترین متن حماسی، عاشقانه هندوستان است. رامایانا و مهاباراتا در کنار یکدیگر، بزرگترین متون حماسی هند را تشکیل میدهند. در رامایانا ما شاهد آن هستیم [...]

دانلود