کتاب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی ریچارد سیلورمن دکتر علی اکبر عالم زاده رایگان

کتاب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ی تحلیلی ریچارد سیلورمن دکتر علی اکبر عالم زاده

انتگرال گیری به وسیله جانشانی : قاعده ی زنجیره ای برای مشتق گیری از یک تابع مرکب ما را به روش انتگرالگیری مهمی میرساند، به نام انتگرال گیری به وسیله جانشانی (یا انتگرال گیری به وسیله تغییر [...]

دانلود