کتاب مردان شاه از استیون کینسر رایگان

کتاب مردان شاه از استیون کینسر

کتاب مردان شاه از استیون کینسر این کتاب، گزارش و تحلیلی است از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که با دخالت مستقیم آمریکا در ایران صورت گرفت و منجر به سقوط دولت دکتر مصدق و بازگشت شاه به قدرت گردید. [...]

دانلود