جزوه حقوق بازرگانی پیشرفته رایگان

جزوه حقوق بازرگانی پیشرفته

حقوق بازرگانی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط بازرگانی و اعمال تجارتی حکم فرماست، یعنی تضمین کنندة ۱۳۴۷ می باشد و مشتمل بر ۶۰۰ /۱۲/ روابط بین تجار است. قانون تجارت ایران، قانون مصوب سال [...]

دانلود