کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین 8400 تومان

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین

کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین رمانی مشهور از نویسنده بنام انگلیسی که تنها زمانیکه ۲۱ سال داشت این رمان را به نوشته تحریر درآورد که از نظر بسیاری از منتقدان، غررو و تعصب بهترین اثر آستین میباشد [...]

دانلود