رایگان

جزوه درس ارتعاشات دکتر حق پناهی

دینامیک شاخه‌ ای از علم فیزیک است که حرکت مواد تحت نیروی وارد شده به آنها را مورد بررسی قرار می ‌دهد. ارتعاشات یا نواسانات به شاخه‌ای از دینامیک اشاره دارد که در آن یک سیستم، تحت نیرویی نوسانی، [...]

دانلود
کتاب کلی ارتعاشات رایگان

کتاب کلی ارتعاشات

حرکت نوسانی یک متحرک را حول نقطه ای با عنوان نقطه تعادل می توان ارتعاش نامید . در حقیقت متحرک در زمان های مساوی و متوالی حرکت خود را عیناً تکرار می کند . در بررسی ارتعاشات به حرکت نوسانی اجسام و [...]

دانلود