کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون

تاریخ انتشار
29 خرداد 1400
دسته بندی
تعداد بازدید
376 بازدید
رایگان

 

کتاب پیشباز هزاره سوم از داریوش همایون

ﻫﺰاره دوم ﺑﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﻛ ﻪ از ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻲ ﻋﺮب ﺑﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺳﻪ ﺳﺪه زرﻳﻦ اﻳﺮان و رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اروﭘﺎ رﺳﻴﺪ ﺑﻴﺪار ﻣﻲ ﺷﺪ . ﻫﺰاره ﺳﻮم، اﻳﺮان را در ﻛﺎرزاري ﻫﺮ روزه ﺑﺎ رواﻳﺖ دﻳﮕﺮي از ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺎ ﻧﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز ﻧﻮﻣﻴﺪي روﺷﻦ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ، ﻧ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎرﻳﻚ ﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻲ دﻳﺮﭘﺎي از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ .در ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ، آﻧﻬﺎ ﻛﻪ روﺷﻨﺎﺋﻲ را ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ دﻳﺪﻧﺪ ﺣﻖ . اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻳﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ از روﺷﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﻪ اﻳﺮان ﻧﻴﻬﻴﻠﻴﺴﻢ اﻓﺘﺎده، ﻣﻲ black hole را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮري از دﺳﺖ ﺷﺪه و در ﺳﻴﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺷﻤﺮﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻧﻜﻨﻴﻢ ــ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺪرد آﻧﺎن را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ و ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﺎن . ﻫﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﺎ را در ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻴﺪ ﺣﺘﺎ بر ﺿﺪ اﻣﻴﺪ، و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺑﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﮋراﻫﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺮم ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺖ دﻟگرم ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد.

اطلاعات فایل
عنوان:پیشباز هزاره سوم
مولف:داریوش همایون
تعداد صفحه:320
زبان:فارسی

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *